SO HUU TRI TUE
Quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng thế nào đến việc học của sinh viên Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng thế nào đến việc học của sinh viên Việt Nam

(SHTT) - Hành vi vi phạm quyền tác giả trong môi trường học sinh, sinh viên Việt Nam đó là các bạn lan tràn truyền tay nhau tác phẩm mà không thông qua ý kiến của tác giả cũng như chủ sở hữu của tác phẩm. Dưới đây là những ảnh hưởng của quyền sở hữu trí tuệ tới việc học của sinh viên.